• ИПС Регионална конференција 2012

    Од 10. до 12. мај 2012 год. во Тирана се одржа втората ИПС регионална конфереција на поранешните ИПС стипендисти на тема „Одлив на мозоци, добивање мозоци. Проблем во Албанија и во регионот“. На конференцијата зедоа учество 9 ИПС здруженија од регионот. Македонското здружение беше претставено од Нита Старова, Воислав Стојановски и Александар Спасов. Оваа тема беше избрана бидејки истата е акутен проблем за сите земји од регионот. Целта на конференцијата беше пред се одржување на конктакти помеѓу алумни здруженијата.